Nieuwsbrief ICT Zorgcoöperatie Noord Oost Brabant

 
 
Het is de afgelopen tijd wat stil geweest rond de ICT Zorgcoöperatie Noord Oost Brabant. De achtergrond hiervan was een onverwacht probleem met het vinden en aanstellen van de projectleider. De oorspronkelijke kandidaat is onverwacht uitgevallen waardoor we op zoek moesten naar een nieuwe kandidaat.

Deze is inmiddels gevonden in de persoon van Martijn Kijkuit. Martijn zal het bestuur ondersteunen bij het opstellen van een visie en een werkplan. Tevens zal hij de uitvoering van de projecten, deels zelf, coördineren en aansturen. Martijn stelt zich graag kort aan u voor:

Ik ben Martijn Kijkuit. Sinds 1 december werk ik als kwartiermaker voor de Coöperatie, hiernaast ben ik directeur bij Autopharma. Daarvoor heb ik 14 jaar gewerkt bij een organisatie die ICT-oplossingen biedt voor met name de eerstelijns gezondheidszorg. Hier heb ik altijd met heel veel plezier gewerkt met huisartsen, huisartsenposten, apotheken,  ziekenhuisapotheken en patiënten. Het mooie van werken op het snijvlak van ICT en de zorg is dat het een gebied is waar veel te winnen is en het ook daadwerkelijk ergens om gaat, het is relevant wat je doet. Deze uitdaging vind ik terug bij de Coöperatie en hier wil ik dan ook graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg middels inzet van ICT. Alleen wanneer je ICT echt ten dienste stelt van zorg en ten alle tijden de patient centraal laat staan, kunnen we samen goede vooruitgang boeken. Pas wanneer de patiënt dit gaat ervaren kunnen we spreken van succes.

Ondanks de organisatorische rompslomp zijn er concrete resultaten door de coöperatie geboekt. We geven u hieronder een update van de introductie van Lab4Apo, veilige e-mail en de stand van zaken rondom Opt-in bij huisartsen en apothekers.

 

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,


Gerben Welling
Huisartsenposten Oost-Brabant

 

 Lab voor apo

Labwaarden voor de apothekers via Lab4Apo

Na lang vergaderen over hoe en wat er nodig was voor de uitwisseling van voor de apotheker noodzakelijke labwaarden, is er in september 2015 eindelijk een start gemaakt met de ontsluiting van de labwaarden voor apothekers. Alle laboratoria in de regio geven al door de huisarts aangevraagde labwaarden door. Het Diagnostisch Centrum Bernhoven en Diagnostiek4U sturen ook al klinische en poliklinische labwaarden door. Het JBZ zal later dit jaar haar labwaarden gaan filteren en vervolgens beschikbaar stellen. Het doorgeven van de labwaarden gebeurt via de applicatie Lab4Apo. Alle apothekers van BrabantFarma en Concordant hebben nu de mogelijkheid hier gebruik van te maken.

Verlaging werkdruk apotheker en arts
Apothekers hebben conform de geneesmiddelenwet en WGBO recht op labwaarden die voor veilig medicijngebruik noodzakelijk zijn. Deze set van 23 items (waaronder nierfunctie, natrium, kalium, INR en bloedspiegels van medicijnen met een smalle therapeutische breedte, zoals Lithium) moet door de arts aan de apotheker worden doorgeven. Omdat dat in de praktijk nog een handmatige actie van de arts behoeft, gebeurt dat helaas nauwelijks. Door gebruik te maken van Lab4Apo is de handmatige actie van de arts overbodig en neemt ook het aantal telefoontjes en mailtjes van apotheek naar arts om de labwaarden op te vragen drastisch af.

Privacy
Ondanks dat de apotheker wettelijk recht heeft op bepaalde labwaarden, behoeft de privacy helaas nog extra aandacht. Formeel moet de patiënt toestemming geven aan de arts of het lab om de labwaarden door te geven. In de standaard opt-in voor het LSP worden de labwaarden echter (nog) niet genoemd. Daarom vragen de apothekers nu aan de patiënten een aparte toestemming om de labwaarden te mogen opvragen. We zullen daarvoor een efficiënte oplossing gaan zoeken.

Verbetering patiëntveiligheid
Sinds het beschikbaar hebben van de labwaarden, heeft Joeri Beek, apotheker te Nistelrode, in de eerste 2 weken Lab4Apo-gebruik al 3 patiënten getraceerd die een verminderde nierfunctie hadden, terwijl dat niet bij huisarts en apotheker bekend was. Door het invoeren van de contra-indicatie en het controleren van de dosering van de medicatie, is de patiëntveiligheid direct toegenomen. Ook zijn er al een behoorlijk aantal dosiswijzigingen in de medicatie doorgevoerd. Zijn huisartsen en andere apothekers zijn enthousiast en patiënten waarderen de extra controle enorm.

Secure email
Het JBZ is klaar met de uitrol van veilige mail, Bernhoven gaat hier mee beginnen. Binnenkort zal de volgende fase worden opgestart richting huisartsen en apotheken.

Opt-in
Voor het uitwisselen van medische gegeven via het Landelijk SchakelPunt (LSP) is expliciete toestemming van de patiënt nodig, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Sinds de wetswijziging van opt-out (je moet aangeven als je niet wil) naar opt-in (je moet aangeven dat je het goed vind), zijn apothekers en huisartsen bezig met het vragen van die toestemming aan de patiënt. In sommige plaatsen gebeurt dat door huisarts en apothekers samen, evt ook voor de dienstapotheek. Dat is het meest efficiënt. Soms gebeurt het alleen voor de eigen praktijk en is er geen samenwerking. Dat laatste is natuurlijk jammer, omdat het dan iedereen tijd kost. VZVZ stelt wel een vergoeding beschikbaar, maar die is aan de lage kant, dus efficiënt samenwerken is een vereiste.

Apotheken ruim boven streefwaarde
Landelijk is de eis om voor vergoeding in aanmerking te komen voor 2015 gesteld op 60%. Apothekerszorggroepen BrabantFarma en Concordant hebben een streefwaarde van 70% om de medicatieveiligheid zo hoog mogelijk te krijgen. Apothekers Jan Andeweg van Concordant en Joeri Beek van BrabantFarma ontvangen maandelijks de scores van de apothekers in hun regio en hebben hun achterban gestimuleerd om zo actief mogelijk te werven. Ook is aangegeven dat als apothekers niet zouden meewerken, zij dan geen beroep meer konden doen op de regionale dienstapotheek, omdat die zonder LSP niet voor de veiligheid van de patiënten kon instaan. Dit heeft geresulteerd in 100% dekking van de apotheken in de regio. Sinds zomer 2013, toen slechts 3 apotheken in NO-Brabant meer dan 10% opt-in hadden geregistreerd, is dat aantal sterkt toegenomen tot 80% in oktober 2015. En dat percentage blijft groeien.

Huisartsen blijven achter
Het percentage opt-in bij de huisartsen blijft steken op 40%. Gerben Welling van de HAP Oost-Brabant ontvangt de cijfers van de huisartsen. Circa 20% van de praktijken is wel aangesloten op het LSP maar registreert van geen enkele patiënt de toestemming. Daartegenover staat ook dat er praktijken zijn die ruim boven de 80% halen.

Risico's
Ondanks het hoge opt-in percentage bij de apotheken, is er nog geen 100% dekking. Bovendien schuilt er nog een risico in lokaal gedeelde medicatiegegevens,contra-indicaties en intoleranties. Dit probleem doet zich mn voor in Pharmacom-Medicom-clusters. De gegevens hebben namelijk van 1 bron die die gegevens beschikbaar kan stellen. Stel patiënt X heeft opt-in afgegeven bij huisarts H en apotheek A die op hetzelfde cluster zitten. Huisarts H heeft een CI ingevoerd en Apotheek A een intolerantie. Huisarts HH voert een CI in en apotheek AA een intolerantie bij de patiënt, maar die hebben beiden geen opt-in gevraagd aan de patiënt. Binnen hetzelfde cluster zien alle apotheken en huisartsen alle informatie. Andere zorgverleners buiten het cluster missen de informatie van  Huisarts HH en apotheek AA, omdat daar geen opt-in gegeven is.

Daarentegen geldt voor niet-gekoppelde huisartsen en apotheken (bijv Mira/CGM, Promedico en HetHis), dat die ieder voor zich CI en IT opvoeren, waardoor er veel dubbele signalen over het LSP komen en er tgv de signaalruis relevante signalen over het hoofd gezien worden.

Suggestie
Pak het opt-innen samen op, dwz huisarts met apotheek en dienstapotheek en verspreid de aanmeldingen dan onderling. Dat kost het minste tijd. Wees je er als zorgverlener van bewust dat je altijd navraag moet doen bij de patiënt of de informatie die je binnenhaalt compleet is. Zeker gelet het hierboven beschreven risico bij gedeelde gegevens, is het zaak dat huisartsen vaart zetten achter het beschikbaar stellen van hun gegevens. Het systeem mag dan niet perfect zijn, maar door er bewust en efficiënt mee om te gaan, kunnen we het optimaal benutten.