Jeroen Bosch Huisartsen

 
Het Jeroen Bosch Huisartsen-overleg (JBH) is het aanspreekpunt vóór en namens de huisartsen in de regio Den Bosch en Bommelerwaard.

Afgelopen jaar is door alle huisartsen die als bestuurder bij een zorggroep, vereniging, werkgroep of organisatie betrokken zijn, besloten om de regionale agenda gezamenlijk af te stemmen. Op die regionale agenda staan vraagstukken die de gehele regio betreffen en die een collectieve aanpak noodzakelijk maken. Denk aan on-derwerpen als bekostiging, ouderenzorg, doelmatig voorschrijven, substitutie, GGZ en jeugdzorg, ketenzorg, ANW, transmurale afspraken enz.

Deze samenwerking van huisartsen heet het "JBH" ( Jeroen Bosch Huisartsenoverleg)

Voor belanghebbende partijen waarmee de regionale huisartsen samenwerken is het prettig om één samen-werkingsverband van huisartsen aan te spreken i.p.v. de talrijke deelorganisaties. De regionale huisartsen zul-len zoveel mogelijk via het "JBH " in overleg treden met bijvoorbeeld het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de gemeen-te ’s-Hertogenbosch, GGZ-partners, DC’s enz. voor alle regionale vraagstukken. Het JBH vergadert elke 6 weken en alle zaken die via één van de bestuurders zijn besproken worden daar ingebracht en gedeeld met de andere huisarts-bestuurders, ieder met een eigen mandaat. Zo nodig wordt actie ondernomen door de voor het be-treffende terrein aangewezen huisarts (portefeuilleverdeling).

Het kernteam van het JBH bestaat uit zorggroep- en LHV-bestuurders:
- Freek Teller, bestuurslid kring, voorzitter: fteller@devierkwartieren.nl
- Regien Kievits, directeur zorggroep Chronos: r.kievits@zorggroepchronos.nl
- Han Ferree, directeur zorggroep BeRoEmD: ferree@hoedpraktijkberlicum.nl
- Teun van der Wijst, directeur zorggroep BiB:
teun@vanderwijst.nl

Contact: jeroen-bosch-huisartsen@lhv.nl

Het "Jeroen Bosch Huisartsenoverleg" (JBH) bestaat uit huisartsenbestuurders van:
- Zorggroep Chronos
- Zorggroep Beter in de Bommelerwaard
- Zorggroep BeRoEmD
- Huisartsenkring Noord Brabant Noordoost 
- WAGRO
- WDH
- Huisartsenposten Oost- Brabant
- Haspel